Greitz arkitektkontor ab     om oss ·  kontakta oss · våra projekt  ·  aktuellt ·  länkar


  Kv Stämjärnet
 
BEDÖMNING AV FÖRSLAGET:

"Förslaget sluter kvarteret mot Grenadjärgatan och Berggatan med hus i 4 till 5 våningar där de växlande höjderna ger rytm i utformningen. Fasader och huskroppar har gestaltats på ett intressant och varierat sätt vilket är av stor betydelse för de i stadsbilden exponerade huskropparna mot Grenadjärgatan och Berggatan. Husen har entréer från både gata och gård. Sammantaget är förslaget väl anpassat till de stadsmässiga kraven på utformning av detta kvarter. Vid Lillån ligger 4 huslameller parvis sammanbundna med sådan planlösning att insynsproblem kan undvikas. Planlösningarna är genomgående goda och lägenhetsfördelningen är varierad. Huvuddelen av boendeparkeringen är placerad i källargarage med två garageinfarter, dels från Berggatan, dels från Grenadjärgatan i öster.Besöksparkering ligger vid entrégatan i väster. Garagelösningen gör det möjligt att skapa en väl tilltagen och bullerskyddad friyta där befintliga förutsättningar kan bevaras. Gården öppnar sig mot Lillån och ger ett samband med åstråket och Ulla Billquists park. Friytan kan göras ännu generösare om förgårdsmarken mot gatorna minskas."

UTVÄRDERINGSGRUPPENS REKOMMENDATIONER:

"Utvärderingsgruppen anser att förslaget från Peab Bostad AB, alternativet med parkeringsgarage, är det förslag som sammantaget bäst motsvarar de krav som kan ställas på utformningen av bebyggelsen på denna plats. Förslaget ger en god anpassning till stadsbilden med väl gestaltad bebyggelse och boendemiljö och med goda lägenhetslösningar. Förslaget har dessutom fått högst sammanräknat betyg i bedömda utvärderingskriterier redovisade i bilaga. Det har på varje punkt fått betyget medel eller högre.
Med sin uttrycksfulla gestaltning och anpassning till stadsbilden är förslaget väl ägnat att komplettera detta avsnitt av stadsdelen Norr. Utvärderingsgruppen rekommenderar att förslaget från Peab antas för bearbetning och genomförande.
Utvärderingsgruppen har varit enig i sin bedömning."

 
<< Tillbaka